Bli medlem!

Torungens venner er støtteforeningen til Stiftelsen Torungen fyr. Alt arbeidet som gjøres for fyrene utføres på dugnadsbasis av foreningens medlemmer og stiftelsens styre. Medlemskontingenten går til nødvendig vedlikehold, formidling av kystkultur og til drift av foreningen. I tillegg til medlemskontingenten får stiftelsen tilskudd fra Arendal kommune og leieinntekter fra Store og Lille Torungen. Av og til får vi også hyggelige gaver fra private og næringslivet til arbeidet. Uten alle disse bidragene hadde det ikke vært mulig å ta vare på Lille og Store Torungen og åpne de opp for allmenheten.

Vi håper du har lyst til å støtte arbeidet med bevaringen av "de tvende fyrtaarn" ved å tegne et medlemsskap i foreningen. Du vil årlig få tilsendt vårt infoskriv og bli invitert til årsmøte med spennende kåserier om kystkultur og til hyggelige vårdugnader på fyrene. Vi vil også forsøke å gi våre medlemmer tilbud om "åpen dag" på fyrene eller andre utflukter i ny og ne. Alle medlemmer får rabatt ved leie av Lille Torungen fyr, naustet på Store Torungen eller ved overnatting på Store Torungen (tilsvarende rabatt som Turistforeningens medlemmer).

Vil du bi medlem. så send en e-post til oss der du oppgir navn og adresse, og om du ønsker personlig medlemsskap eller familie. Årlig medlemskontingenten er for tiden:

Enkeltmedlemsskap: 200,- kr

Familiemedlemsskap: 300,- kr

Firmamedlemsskap: 1000,- kr

Historikk

gammel logo

Torungens Venner ble etablert i 1983 under navnet Lille Torungens Venner. Nils H. Thommesen var primus motor i å etablere en aksjon for å bevare det verneverdige fyrtårnet på Lille Torungen. Foreningens slagord var "bevare meg vel..." Gavebrev ble lagt ut for salg til private og næringslivet, samtidig som kommunene ble utfordret til å ta et ansvar.

Etter 500 store og små bidrag, støtte fra Arendal, Hisøy og Øyestad kommuner, samt 200.000 kr fra Statens kulturminnefond, ble rehabiliteringen av fyrets eksteriør gjennomført i 1985. I 1987 ble også interøret rehabilitert med nye tregulv og reparerte trappetrinn.

I 1994 nedsatte Fortidsminneforeningen, avd. Aust-Agder, et utvalg som skulle vurdere om foreningen skulle overta og eie Lille Torungen på samme måte som foreningen også eier andre kulturminner. Under arbeidet ble gruppens mandat utvidet til også å omfatte vurderinger av drift, organisering og finansiering.

Gruppa anbefalte at fyret burde fredes og at Staten ved Kystverket forsatt skulle stå som eier og sørger for et profesjonelt og langsiktig vedlikehold. Gruppen så nødvendigheten av at drift av fyret måtte ha en sterk lokal forankring, og at bruk, organisering og drift av Lille Torungen fyr måtte inngå i en helhetlig plan for kulturminneformidlingen i kommunen.

I tråd med Fortidsminneforeningens anbefalinger fortsatte arbeidet for Lille Torungen under mottoet "vern gjennom aktiv bruk". Tårnet ble tilrettelagt for publikum med bord og benker, og fyret åpnet opp for utleie til publikum som selskapslokale. Det ble innledet et samarbeid med Kløckers Hus - Arendal bymuseum om booking og om leie av lokaler til årsmøter og styremøter.

Stiftelsen Lille Torungen fyr ble opprettet i i 2001. Se egen omtale.

Som en følge av at virksomheten i 2005 ble utvidet til også og omfatte Store Torungen fyr, ble foreningens navn endret til Torungens venner. Foreningen fikk samtidig ny logo som viser begge fyrene.

logo

Formål

Torungens Venner er en forening som har som formål å bidra til bevaring og formidling av det fredete kulturminnet Lille Torungen Fyrstasjon. Foreningens virksomhet skal skje i samarbeid med Stiftelsen Torungen Fyr, som forvalter fyrstasjonen i henhold til den til enhver tid gjeldende samarbeidsavtale med ~ Kystverket, kulturminnelovens fredningsbestemmelser og statuttene fastsatt for stiftelsen.

Klikk her for: Vedtekter for Torungens Venner.

Foreningens styre

Styret for Torungens venner velges av årsmøtet hvert år i mars. Styret i Stiftelsen Torungen fyr er personidentisk med styret i venneforeningen.

Det siittende styret har følgende medlemmer:

  • Bjarne Hiis (formann) tlf. 979 81960
  • Harald Tallaksen (kasserer)
  • Per Solli (styremedlem)
  • Geir Ludvigsen (styremedlem)
  • Knut Mørland (styremedlem)
  • Finn Arne Marcussen (styremedlem)
  • Thore-Andre Thorsen (styremedlem)

 

 

   
   
 

Historikk

Stiftelsen Lille Torungen fyr ble opprettet og registrert i Brønnøysundregisteret i 2001. Grunnkapitalen er på 50.000,- kr. Formålet med å etablere stiftelsen var å kunne inngå forpliktende leieavtaler med Kystverket. Samme år inngikk derfor stiftelsen en avtale med Kystverket om "stedsevarig disposisjonssrett" til fyranlegget på Lille Torungen. Stiftelsens høyeste organn er styret. Styret består av det til enhver tid sittende styret i foreningen Torungens venner. Som stiftelse er vi pålagt å levere inn melding og revisorbekreftet regnskap hvert år.

For siste årsmelding les her: Årsmeldinger og regnskap

I 2005 innledet stiftelsen et samarbeid med Arendal og Oppland Turistforening. Sammen søkte vi Kystverket om å leie også Store Torungen fyrstasjon etter at denne ble avbemannet året før. I hard konkurranse med andre aktører ble vi valgt som leietaker, og et spennende samarbeid med turistforeningen begynte. Les mer...

Formål

Ihht. de reviderte statuttene er "Stiftelsen Torungen Fyr er en ideell stiftelse som har som formål å bevare og formidle de fredete kulturminnene Lille Torungen fyrstasjon og Store Torungen fyrstasjon i henhold til de til enhver tid gjeldende samarbeidsavtaler med Kystverket, kulturminnelovens fredningsbestemmelser, stiftelsens statutter og styrets bestemmelser."

Statutter for Stiftelsen Torungene fyr

 

 

Stiftelsen holder medlemmene informert via et et lite infobrev. Klikk på de brevene du vil se nærmere på:

2002 info-2002  
2003 info 2003  
2004 info 2004  
2005 info 2005  
2006 info 2006  
2007 info 2007  
2008 info 2008-01 info 2008-02
2009 info 2009  
2010 infobrev 2010  
2011 2011-01 info  
2012 2011-01 info  
2013 2011-01 info  
2014 2011-01 info  
2015 2011-01 info